PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2022Doanh nghiệp

Đăng ngày 29/08/2022


Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Đức Trung.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Đức Trung.

Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho hơn 73 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, lương thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và kế hoạch năm 2022…

Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về Quy chế/Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty; Tờ trình về các nội dung định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển…

Năm 2021, PVFCCo cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với các khó khăn từ đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng đứt gãy; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng vọt.

Tuy vậy, do có sự chuẩn bị kỹ càng, Tổng công ty đã ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các khó khăn, kịp thời nắm bắt thời cơ, nhờ đó đạt kết quả sản xuất kinh doanh có thể nói là kỷ lục trong lịch sử của mình. Doanh thu đạt 13.119 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.799 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020. Với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2022, PVFCCo tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, năm 2022, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2021, và đặc biệt giữ mức chia cổ tức 50% như năm 2021. Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được sớm công bố theo quy định.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fpvfcco-to-chuc-thanh-cong-phien-hop-dai-hoi-dong-co-dong-2022-d327622.html

+
Gọi lại
PVFCCo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đô…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?