Công đoàn PV GAS triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022Doanh nghiệp

Đăng ngày 23/03/2022


Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam luôn động viên phát triển phong trào Công đoàn PV GAS.

Lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam luôn động viên phát triển phong trào Công đoàn PV GAS.

Hội nghị nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 và triển khai kế hoạch hoạt động trong những tháng tiếp theo.

Năm 2022, Công đoàn (CĐ) PV GAS xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác. Thứ nhất là tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để làm được điều này, CĐ PV GAS xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội CĐ III để thực hiện; Hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp lại các Ban chuyên đề CĐ TCT theo hướng gọn nhẹ: Chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, nhân sự tinh gọn; tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ CĐ cùng với tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ thuộc diện quy hoạch; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên trong BTV, BCH và các thành viên trong các Ban chuyên đề. 

Thứ 2, là đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ và tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ CĐ.

Trong đó, CĐ PV GAS sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, trình độ cho đoàn viên, NLĐ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với CĐ; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức của CĐ và NLĐ để CĐ thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ…; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ SXKD.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phong trào đóng góp ý tưởng sáng kiến, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, nghiên cứu hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình SXKD, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc luôn được các cấp CĐ PV GAS quan tâm triển khai mạnh mẽ. Đây cũng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ PV GAS trong năm 2022.

Trong năm, CĐ sẽ tiếp tục phát động phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến; triển khai tích cực, hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do CĐ DKVN phát động. Bên cạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động tham gia phong trào, nhằm đảm bảo tính dễ tiếp cận, đơn giản, minh bạch, công bằng trong công tác sáng kiến cải tiến, CĐ PV GAS thông qua quy trình tiếp nhận, ghi nhận, đánh giá đơn giản, ngắn gọn, phù hợp cơ cấu tổ chức; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở – CĐ cơ sở gồm cả nguồn lực tài chính, quyền khen thưởng để động viên kịp thời; đa dạng hình thức khen thưởng (hiện vật – hiện kim, điểm thưởng an toàn, điểm KPIs, nâng lương, điều chỉnh lương…).

Công đoàn PV GAS quan tâm và khuyến khích các chương trình nữ công.

Công đoàn PV GAS quan tâm và khuyến khích các chương trình nữ công.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 4 của CĐ PV GAS trong năm 2022 là tích cực tham gia công tác xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ của các cấp CĐ; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội trong toàn TCT; Thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ, đột xuất để giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm quyền lợi của NLĐ.

Thứ 5, trong tình hình dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong năm 2022, CĐ PV GAS tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định; tiếp tục cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng với tình hình mới. Trong đó đặc biệt quan tâm đến NLĐ bị mắc bệnh Covid-19 và NLĐ khó khăn (thu nhập dưới 4,5 triệu, mất việc, chờ việc không hưởng lương, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…); Áp dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn TCT.

Thứ 6, CĐ tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác an toàn – bảo hộ lao động; Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; Duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào ghi thẻ STOP, chương trình 5S và lan tỏa văn hóa An toàn đến tất cả các đơn vị trong toàn TCT.

Thứ 7, là tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác tái tạo và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và yêu cầu về việc xây dựng nét văn hóa đặc trưng của PV GAS; Tuyên truyền, vận động người lao động tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD hàng năm của TCT/đơn vị; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hưởng ứng chủ trương tái tạo văn hóa Petrovietnam; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống và văn hóa PV GAS.

Thứ 8, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ cũng như trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi cho NLĐ rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hợp tác trong công việc, Công đoàn PV GAS phối hợp với Ban điều hành/Lãnh đạo TCT, Đoàn TN, Hội CCB xây dựng chương trình, quy định, quy chế phối hợp, kế hoạch hoạt động nhằm chăm lo, đảm bảo quyền lợi của NLĐ, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ và các đoàn thể, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ.

PV GAS luôn tích cực tham gia đóng góp phát triển cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ASXH.

PV GAS luôn tích cực tham gia đóng góp phát triển cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ASXH.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 9 là triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng đổi mới thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ SXKD; phát động thi đua các đợt bảo dưỡng sửa chữa dừng khí và thi đua hoàn thành các dự án trọng điểm của TCT; Biểu dương, khen thưởng kịp thời, tập thể, cá nhân có thành tích, đặc biệt là đoàn viên, NLĐ trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả;…

Trong 3 tháng đầu năm, Công đoàn PV GAS đã bám sát, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ sở cũng như diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, tiêu biểu như: Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng Ngày thành lập Đảng (3/2), mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước; Hướng dẫn triển khai chuyên đề của năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch truyền thông công đoàn năm 2022; Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐ cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, thăm hỏi và tặng quà Tết cho NLĐ, cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; Phát động thi đua đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022; Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), tổ chức hoạt động kỷ niệm và tặng quà cho NLĐ nữ từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ khó khăn TCT;…

Trong thời gian tới, CĐ PV GAS định hướng sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ đề ra và tổ chức tốt các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm trong năm theo chỉ đạo của CĐ Dầu khí Việt Nam và Ban thường vụ Đảng ủy TCT nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, với mục tiêu chính là chăm lo đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội khóa III của CĐ Tổng công ty.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fcong-doan-pv-gas-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-nam-2022-d318801.html

+
Gọi lại
Công đoàn PV GAS triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?