Chuyển Nghị quyết thuế giá trị gia tăng phân bón vào Luật thuế sửa đổiTin thị trường

Đăng ngày 07/06/2021


Nội dung sửa đổi thuế GTGT với mặt hàng phân bón đã được tổng hợp trong dự thảo Luật Thuế GTGT và sẽ trình bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ không trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón do nội dung sửa đổi thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT đã được tổng hợp trong dự thảo Luật Thuế GTGT và sẽ trình bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Ảnh: DCM.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ không trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón do nội dung sửa đổi thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT đã được tổng hợp trong dự thảo Luật Thuế GTGT và sẽ trình bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Ảnh: DCM.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hồ Đức Phớc mới ban hành văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phân bón với nhiều nội dung quan trọng.

Trong công văn số 5228/BTC-CST, Bộ Tài chính cho biết, ngày 6/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021. Tại điểm 2 Nghị quyết số 48/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị: “Khẩn trương rà soát, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 các dự án luật sửa đổi, bổ sung luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Trước đó, ngày 22/4/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 842/QĐ BTC về việc thành lập Tổ thường trực xây dựng dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi). Hiện Bộ Tài chính đang tích cực xây dựng dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi) để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bổ sung đăng ký Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Từ các nội dung nêu trên, để giải quyết triệt để nội dung về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón cũng như các mặt hàng tương tự khác, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và theo đúng Chiến lược về cải cách hệ thống thuế như ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 4357/TB-TTKQH cũng như Nghị quyết số 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ không trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón.

Nội dung sửa đổi thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT đã được tổng hợp trong dự thảo Luật Thuế GTGT và sẽ trình bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Về nội dung ban hành Nghị quyết về sửa đổi thuế GTGT phân bón trong Luật thuế số 71, ngày 4/5/2021, Tổng Thư ký Quốc hội có Thông báo số 4357/TB TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 55, tháng 4/2021, Quốc hội khóa XIV, tại điểm 2 Thông báo về nội dung thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phân bón như sau: “Đề nghị nghiên cứu, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp, lệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để sửa đổi tổng thể các luật về thuế nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất và theo đúng chiến lược cải cách về thuế. Trường hợp thật cần thiết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, ngày 29/10/2020, Chính phủ đã có Tờ trình số 570/TTr-CP trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế GTGT đối với phân bón (dự thảo Nghị quyết). Tại Tờ trình số 570/TTr-CP, Chính phủ đã trình Quốc hội chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5% nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Nguồn tin: https%3A%2F%2Fnongnghiep.vn%2Fchuyen-nghi-quyet-thue-gia-tri-gia-tang-phan-bon-vao-luat-thue-sua-doi-d293212.html

+
Gọi lại
Chuyển Nghị quyết thuế giá trị gia tăng phân bón vào Luật …
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?