Sacombank muốn chia 82 tỷ đồng thưởng cho toàn bộ nhân viênTin thị trường

Đăng ngày 18/04/2019

Khác với nhiều đơn vị khác, phương án phân phối lợi nhuận của Sacombank đề cập việc chia thưởng tiền mặt cho toàn bộ nhân sự.

Đề xuất thưởng cho nhân viên được Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhắc tới trong tài liệu phiên họp thường niên năm 2019. Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, ngoài các khoản trích quỹ dự phòng, đầu tư phát triển và khen thưởng phúc lợi, ban lãnh đạo Sacombank cũng trình cổ đông thông qua trích thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến sử dụng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018, tương đương gần 82 tỷ đồng để chia cho toàn bộ nhân viên. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán, tổng số nhân viên của Sacombank đến cuối năm 2018 là hơn 18.800 người, tăng gần 300 nhân sự so với cuối năm 2017.

Việc trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho nhân viên là cách làm không thường thấy trong hệ thống. Nội dung này từng xuất hiện lần đầu theo tờ trình tại phiên họp thường niên năm 2018, năm đầu tiên Sacombank hoạt động dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh.

Sau khi trích lập các quỹ và chia thưởng, phần lợi nhuận còn lại của Sacombank là hơn 1.050 tỷ đồng. Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, Sacombank đang kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhà băng cho biết hiện vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ cơ quan quản lý. Tổng lợi nhuận giữ lại trong hai năm gần nhất của Sacombank đạt gần 2.800 tỷ đồng.

Năm 2019, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 14% và 16%. Tổng tài sản đến cuối năm 2019 tối thiểu đạt 455.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm trước.

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giữ ở mức 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tương đương với tỷ lệ đã được phê duyệt năm 2018.

Năm 2019, Sacombank dự kiến đầu tư thêm 1.660 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài sản cố định 799 tỷ và dành 861 tỷ đồng để bổ sung vốn cho công ty con, ngân hàng con và thành lập công ty con mới.

Ngân hàng cũng đề xuất cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với hai hoạt động mới là kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất và mua nợ.

Minh Sơn

+
Gọi lại
Sacombank muốn chia 82 tỷ đồng thưởng cho toàn bộ nhân viên…
blank
blank

đặt hàng thành công

    Báo giá mới nhất?