Hóa chất mới chỉ được sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới - Công ty Bách Khoa - Hóa chất, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Hóa chất mới chỉ được sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới

Đăng ngày 28/06/2010

Đây là quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp; lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp; biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong ngành công nghiệp; phiếu kiểm soát mua, bán hoá chất độc; xây dựng Phiếu an toàn hoá chất; hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới; bảo mật thông tin hóa chất.

Theo Thông tư, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (giấp chứng nhận); Bộ Công Thương cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (giấy phép). Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận, giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương; trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cho tổ chức, cá nhân, trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang sản xuất, kinh doanh trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy phép, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Thông tư. Giấy phép có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

Đối với hóa chất mới, Thông tư quy định rõ chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi có kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới. Việc đánh giá hóa chất mới được thực hiện tại tổ chức khoa học về hóa học, y học và độc học môi trường có đủ năng lực chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định. Kết quả của quá trình đánh giá là thông tin đầy đủ về các đặc tính của hoá chất, thông tin để xây dựng Phiếu an toàn hóa chất đối với các hoá chất mới có đặc tính nguy hiểm.

Sau 5 năm, kể từ ngày hóa chất mới được đăng ký, nếu hóa chất mới không phát sinh các ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng có mức nguy hiểm khác so với kết luận đánh giá hoá chất mới ban đầu, hoá chất mới sẽ được bổ sung vào Danh mục hoá chất quốc gia.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2010 và thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp. Kể từ ngày 01/01/2011, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, giấy phép theo quy định tại Thông tư này; tổ chức cá nhân không có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện và hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh sẽ phải ngừng sản xuất, kinh doanh hóa chất cho đến khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo www.moit.gov.vn

– Xem thêm: news.bachkhoa.net.vn
0/5 (0 Reviews)
  • Chia sẻ Zalo
  • Facebook
  • Đánh giá:
    0/50 ratings